ธานยานยนต์ มอบทุนสนับสนุนการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง

ธานยานยนต์ พี.เอ็น.ที. ร่วมกับ บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด มอบงบสนับสนุนจำนวน 5,000 บาท ให้กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จังหวัดกรุงเทพมหานคร สังกัด สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดซื้อเครื่องยนต์และใช้ในกิจกรรมการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 25/2565 ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงให้กับนักเรียน นักศึกษา รวมถึงเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยในระดับอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยได้ประดิษฐ์ คิดค้น แสดงออกทางด้านวิศวกรรมยานยนต์ ภายใต้ชื่อทีม “ครูช่างเทเวศร์”

สอบถามรายละเอียด